A

     聖岡科技產品保固項目分第一類型與第二類型保固
 
     第一類型保固期為3個月
 
     第二類型保固期為1年
 
     聖岡科技第二類型保固品型號      
   
     如下列表:
 
    MA-731 
 
    PT-1050 
 
    PT-515K
 
    XT-B200     
 
    KS-301LV   
 
    PT-1210 
 
    PT-507A 
 
    PT-588A
 
    GE-565L 
 
    GE-442
 
    GE-333
 
    GE-5032
 
    RD-5401
 
    DK-02BG
 
    DK-800G
 
    DK-1800
 
    BG-6000
 
    GTI-66X
 
 
    想了解聖岡維修保固條例,請點此連結 https://www.drav.com.tw/qa-info.asp?id=241

   

    如您的商品需要維修,請點此連結https://www.drav.com.tw/sop.asp