A

     聖岡科技產品保固項目分第一類型與第二類型保固
 
     第一類型保固:
 
     保固期為3個月
 
     如:DK-18L  DK-1200  DK-12KT
 
          HO-15W  HO-705A
 
             PT-500   PT-100  
                   
 
     第二類型保固:
   
     第二類型保固期為1年
 
     聖岡科技第二類型保固品型號     (除以下所標型號,其他皆為第一類類型保固)  
   
     如下列表:
 
     HO-35W
 
     MA-731 
 
     PT-1050 
 
     PT-515K
 
     XT-B200     
 
     KS-301LV   
 
     PT-1210 
 
     PT-507A 
 
     PT-588A
 
     PT-588A+   
 
     PT-V60
 
     PT-2510K    
 
     GE-565L 
 
     GE-442
 
     GE-333
 
     GE-5032
 
     RD-5401
 
     SK-B5    
 
     DK-02BG
 
     DK-800G
 
     BG-6000
 
     GTI-66X
 
     NB-D10
 
     NB-H20
 
     NB-P30
 
     NB-T40
 
     NB-S50    
 
 
     想了解聖岡維修保固條例,請點此連結 https://www.drav.com.tw/qa-info.asp?id=241

   

     如您的商品需要維修,請點此連結https://www.drav.com.tw/sop.asp